04Th12/20
123356327_1008276739684515_861246717054023744_n

HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CHÁU NGOAN BÁC HỒ TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ THAM DỰ LỄ BÁO CÔNG DÂNG BÁC NĂM HỌC 2020-2021

https://baomoi.com/s/c/36898201.epi?utm_source=desktop&utm_medium=facebook&utm_campaign=share&fbclid=IwAR24n_eF9RGNyk_9TEYphUQBIIStFTMzuA0LKHOPJ6m7XowhW9RUk4lmiyc   http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Khac-ghi-va-lam-tot-Nam-dieu-Bac-Ho-day/412829.vgp   http://vuducdam.chinhphu.vn/Home/Khac-ghi-va-lam-tot-Nam-dieu-Bac-day/202011/24400.vgp